Regulamin sklepu internetowego

.Przed zakupami zapoznaj się z regulaminem

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklepu internetowego na Stronie internetowej https://karmelkowo.com.pl/sklep/(zwanego dalej: „Sklepem”) jest MNL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach, Romana Dmowskiego 30b/3, 05-270 Marki, NIP: ​​1251693188, REGON: ​​383178630, o kapitale zakładowym 5.000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ​​0000783498.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a w szczególności dokonywania zakupów i składania Zamówień w Sklepie.
 3. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.
 4. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są nowe wyprodukowane przez właściciela sklepu.

Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych– oznacza MNL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach, Romana Dmowskiego 30b/3, 05-270 Marki, NIP: ​​1251693188, REGON: ​​383178630, o kapitale zakładowym 5.000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ​​0000783498, która to spółka decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów;
 2. Dostawa– oznacza przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące o wykonaniu świadczenia Sprzedawcy w zakresie wydania przedmiotu Zamówienia i Umowy sprzedaży;
 3. Dostawca – oznacza profesjonalnego przewoźnika, kuriera lub Pocztę Polską S.A., którym Sprzedawca powierza dostarczenie do Klienta zamówionego Towaru;
 4. Klient– oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie;
 5. Konsument– osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej, a także osoba fizyczna składająca Zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Sklep– oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na Stronie internetowej www.karmelkowo.com.pl/sklep/;
 7. Sprzedawca– oznacza określonego w § 1 ust. 1 właściciela Sklepu;
 8. Konto Klienta– obszar udostępniany Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Regulaminem, pozwalający na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności sklepu po dokonaniu rejestracji na stronie sklepu. W szczególności dostępu do historii zamówień Klienta, edycję i zmianę podanych przez Klienta danych osobowych (i/lub) firmowych, dedykowanych ofert, zmiany hasła;
 9. Dane Autoryzacyjne– dane Klienta podane podczas zakładania Konta Klienta w Sklepie celem weryfikacji podczas logowania;
 10. Logowanie– czynność polegająca na wprowadzeniu Danych Autoryzacyjnych, pozwalająca na weryfikację użytkownika oraz usług mu przypisanych;
 11. Strona internetowa Serwis internetowy Sklepu– strona internetowa o adresie: www.karmelkowo.com.pl/sklep/, na której prowadzony jest Sklep;
 12. System teleinformatyczny– oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
 13. Towar – oznacza produkt Sprzedawcy lub inny oferowany towar prezentowany na stronie Sklepu, na który Klient może złożyć Zamówienie;
 14. Program –komputerowa aplikacja użytkowa;
 15. Usługi elektroniczne– udostępniane drogą elektroniczną usługi w postaci dostępu do cyfrowych zasobów danych, w tym archiwa artykułów i serwisy internetowe;
 16. Umowa sprzedaży– oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie uzupełnionych o treść oferty i Zamówienia, która dochodzi do skutku bez formy pisemnej w wyniku złożenia Zamówienia przez Klienta;
 17. Użytkownik– Klient, a także osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronie internetowej;
 18. Zamówienie– oznacza przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy w przedmiocie sprzedaży określonych Towarów prezentowanych na Stronie internetowej Sklepu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 19. Pliki Cookies– tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas użytkowania Sklepu;

Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:
  • zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows,
  • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 px,
  • podłączenie do sieci Internet,
  • przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript,
  • przeglądarka internetowa z zainstalowaną wtyczką Flash Player,
  • przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies*:
   • Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej,
   • Opera w wersji 11.52 lub wyższej,
   • Firefox w wersji 8.0 lub wyższej,
   • Chrome w wersji 15 lub wyższej.

*Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości zasobów lub na stronie internetowej producenta przeglądarki.

 

Konto Klienta

 1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest jednak wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.
 2. Założenie Konta Klienta jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.
 3. Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając: adres e-mail oraz hasło stanowiące Dane Autoryzacyjne do weryfikacji Klienta na stronie internetowej Serwisu Internetowego Sklepu. Klient uzupełnia pozostałe dane osobowe przy pierwszym złożeniu zamówienia. Dane zamawiającego są zapamiętane na Koncie Klienta Sklepu.
 4. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, którego akceptacja jest warunkiem złożenia Zamówienia.
 5. Założenie Konta Klienta potwierdzane jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail.
 6. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.
 7. Wypełniając formularz rejestracyjny, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji i potwierdzeń związanych z Zamówieniami składanymi w Sklepie (bez informacji handlowych niezwiązanych z przedmiotem zawartej Umowy sprzedaży, chyba że wyraził na to zgodę).
 8. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Danych Autoryzacyjnych, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Dane Autoryzacyjne Klienta znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Danych Autoryzacyjnych.
 9. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
 10. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres [email protected] z prośbą o usunięcie Konta Klienta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
 11. Na ten sam adres e-mail nie można założyć więcej niż jednego Konta Klienta w Sklepie.

Zamówienie

 1. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zamówienie stanowi o zawarciu Umowy sprzedaży o treści wynikających z przyjętej oferty i zobowiązuje Sprzedawcę do spełnienia świadczenia wolnego od wad – zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. W Zamówieniu Klient podaje takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i/ lub adrese-mail; a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej: firmę (nazwę), siedzibę, adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, numer NIP, numer telefonu lub adres e-mail.
 3. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.
 4. Po skompletowaniu Zamówienia na Stronie internetowej i określeniu formy płatności Klient wysyła Zamówienie do Sklepu.
 5. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż zamówiony Towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient może podjąć decyzję w przedmiocie zmiany lub ograniczenia Zamówienia albo anulować Zamówienie. Brak odpowiedzi Klienta w terminie 14 dni od przekazania informacji o niedostępności Towaru będzie równoznaczny z anulowaniem Zamówienia.
 6. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy przewidzianego w § 8 Regulaminu, Klient może anulować złożone Zamówienie w Sklepie, jednak nie później niż do momentu wysłania Zamówienia do Klienta.
 7. Aktualna oferta Sklepu jest dostępna na Stronach internetowych i zawiera aktualne okresy abonamentowe, ceny Towarów oraz ewentualne warunki promocyjne.
 8. Sprzedawca ma prawo wycofania lub zastąpienia oferowanych Towarów, przy czym uprawnienie to nie dotyczy złożonych Zamówień.
 9. Ceny Towarów w ofercie Sklepu mogą ulegać zmianom, z tym zastrzeżeniem, że zmiana ceny Towaru nie dotyczy złożonych Zamówień.

Płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w odpowiedniej stawce.
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 4. W przypadku wystawienia faktury VAT, Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • gotówką przy odbiorze (płatne Dostawcy) – w dniu doręczenia przesyłki, nie dotyczy prenumeraty Prasy;
  • przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy nr ​ 68 1020 4027 0000 1402 1408 6708  prowadzone przez Bank PKO BP;
  • płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem Transferuj.pl – możliwa jest płatność przy pomocy bankowości on-line – w dniu złożenia Zamówienia. Płatności drogą elektroniczną obsługiwane są przez firmę Transferuj.pl. Więcej na temat sposobu realizacji płatności przeczytać można na stronie internetowej http://www.transferuj.pl/;
  • gotówką w siedzibie Sprzedawcy w przypadku odbioru osobistego – w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego.

Dostawa

 1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu zamówienia w pozycji „Dane do wysyłki”.
 2. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Klient zobowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Stosownie do art. 74 ust. 3 Ustawy Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173) po odbiorze przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.
 3. Zapłata za Towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego Towaru i prowadzi je pracownik Dostawcy.
 4. Koszt dostarczenia zamówionego Towaru każdorazowo podawany jest podczas składania Zamówienia przez Klienta na Stronie internetowej.
 5. Termin dostawy zamówionych Towarów wynosi maksymalnie do 14 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Postanowienie w zdaniu poprzedzającym nie jest regułą i towary zazwyczaj wysyłane są w ciągu 72 h w przypadku gdy dostępny jest gotowy towar na sklepie.
 6. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy po potwierdzeniu przez Sklep skompletowania Zamówienia. Towar można odebrać w siedzibie Sprzedawcy, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru, w dni robocze (powszednie) w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego.
 7. Sprzedawca ma możliwość dołączyć do Dostawy fakturę VAT obejmującą przedmiot Zamówienia na wniosek Klienta. Taki wniosek należy przekazać na adres [email protected] wraz z numerem zamówienia.
 8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, wskazanym w formularzu zamówienia w pozycji „Dane do wysyłki”, Dostawca pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za zamówiony Towar, który może zostać odebrany przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy albo ponownie przesłany do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki.

Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość przez klienta będącego Konsumentem

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin biegnie od dnia zawarcia umowy, a w przypadku gdy na Sprzedawcy spoczywa obowiązek dostarczenia rzeczy – od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta.
 2. W przypadku Zamówień obejmujących Towary zróżnicowane co do prawa do odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w powyższym terminie wyłącznie od części Umowy sprzedaży Towarów, co do których takie prawo mu przysługuje.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być zredagowane przy użyciu następującego wzorca: „Adresat: MNL SP. Z O.O., Romana Dmowskiego 30b/3, 05-270 Marki, www.karmelkowo.com.pl, e-mail: [email protected], telefon: +48 535-585-301. Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*), Data FAKTURY/ PARAGONU, Imię i nazwisko konsumenta, Adres konsumenta, Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej), Data.”. Konsument może również posłużyć się wzorem określonym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia na adres Sprzedawcy lub e-mailem: [email protected] przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 lub 2 powyżej.
 5. W razie skutecznego odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym poza zmianami wynikającymi z konieczności stwierdzenia przez Klienta charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy sprzedaży zwrot Towaru powinien nastąpić łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy lub niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jego odstąpienia od umowy.
 7. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Klientowi cenę Towaru, o ile została wcześniej zapłacona.
 8. Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta. Sprzedawca może odmówić odbioru Towaru zwracanego na koszt Sprzedawcy.
 9. Koszta transportu towaru do klienta w przypadku zwrotu ponoszony jest przez kupującego, a sprzedawca ma obowiązek zwrócić kwotę wydaną na zakup towaru ze sklepu.

Reklamacje Towarów i usług elektronicznych

 1. Klient ma prawo do reklamacji Towaru zamówionego w Sklepie.
 2. Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczącego danego Towaru. Wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury VAT lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.
 3. Reklamacje należy kierować:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: [email protected],
  • pisemnie na adres usługodawcy: MNL SP. Z O.O., Romana Dmowskiego 30b/3, 05-270 Marki
 4. Klient może żądać w szczególności wymiany Towaru na nowy. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Wraz z reklamacją Klient dostarcza do siedziby Sprzedawcy reklamowany Towar, kopię lub oryginał faktury VAT albo inny dowód zakupu.
 6. Sklep zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.
 7. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 8. Klient ponosi koszty związane z transportem towaru pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary i nie świadczy usług posprzedażnych.

Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży.
 2. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub poprawy/naprawy Strony internetowej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa;
  • szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami nieumyślnie.

Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

Polityka prywatności / dane osobowe

 1. W celu realizacji Zamówienia wszelkie dane osobowe ujawnione w procesie zamówienia dostarczone przez Klienta będą zachowywane i przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych.
 2. Ujawnione dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając przekazanie danych Klienta do Dostawcy w celu realizacji Umowy.
 3. Dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte na pierwsze żądanie Klienta zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) Sklep oświadcza, że:
  • administratorem danych jest MNL SP. Z O.O., Romana Dmowskiego 30b/3, 05-270 Marki.;
  • dane są zbierane w celu realizacji Zamówienia;
  • dane nie będą udostępniane osobom trzecim;
  • Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany;
  • podanie danych jest dobrowolne.
 5. Złożenie Zamówienia na Stronie internetowej powoduje konieczność wskazania przez Klienta danych osobowych. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
 6. Informacje handlowe mogą być wysyłane tylko tym Klientom, którzy wyrażą na to osobną zgodę. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może być przez Klienta w każdym czasie odwołana, co skutkuje niezwłocznym zaprzestaniem przesyłania tych informacji przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Pliki Cookies

 1. Sprzedawca wykorzystuje technologię Plików Cookies. Pliki Cookies zamieszczane są także przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, świadczące usługi reklamowe i analityczne.
 2. Pliki Cookies wykorzystywane są do:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sprzedawcy do preferencji Użytkownika,
  • tworzenia statystyk wykorzystywania serwisów,
  • dostarczania odpowiednich treści reklamowych.
 3. Serwis internetowy Sklepu zamieszcza na urządzeniu Użytkownika pliki cookies, tylko w przypadku, gdy przeglądarka z której korzysta umożliwia takie działania. Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez Użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której korzysta z serwisu internetowego Sklepu, jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików przez ten serwis zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości serwisu internetowego Sklepu lub na stronie internetowej producenta przeglądarki. Wyłączenie plików Cookies uniemożliwia korzystanie z serwisu internetowego Sklepu.

Prawa autorskie

 1. Wyłączne autorskie prawa majątkowe do utworów zawartych w Towarach oraz materiałów zamieszczanych na Stronie internetowej przysługują Sprzedawcy.
 2. Ani Umowa sprzedaży, ani umowa o świadczenie usług elektronicznych nie przenosi na Klienta autorskich praw majątkowych do utworów i materiałów wskazanych w ust. 1.
 3. Zakazane jest kopiowanie Towarów, a także najem, użyczenie lub inne umowy dotyczące korzystania z Towarów z osobami trzecimi.
 4. Klient może rozporządzać własnością nabytych egzemplarzy Towarów, za wyjątkiem działalności handlowej/komercyjnej. Nabywanie Towarów w celu ich dalszej odsprzedaży jest zakazane.
 5. Wszystkie eBooki oferowane przez Sklep objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Klient ma prawo korzystać z eBooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z eBooków w sposób niezgodny z prawem oraz postanowieniami Regulaminu. Zabrania się:
  • rozpowszechniania eBooków w całości i/lub ich fragmentach,
  • utrwalania lub zwielokrotniania eBooków w celu ich rozpowszechniania,
  • komercyjnego wykorzystywania eBooków w całości i/lub jego części.
 6. Za każdy przypadek naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest zapłacić na rzecz Sprzedawcy karę umowną w wysokości trzydziestokrotnej ceny zamówionego Towaru, którego dotyczy naruszenie, co nie wyłącza innych roszczeń Sprzedawcy, w szczególności roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych w części niepokrytej karą umowną oraz roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub praw ochronnych do znaków towarowych.

Nawiązanie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana między Klientem a Sprzedawcą z chwilą złożenia Zamówienia, w którym Klient wskazuje adres e-mail.
 2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez wypowiedzenie w każdym czasie i bez podania przyczyn.
 3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług elektronicznych dokonywane jest pocztą elektroniczną na adres e-mail drugiej strony.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu, przy czym ewentualne zmiany Regulaminu nie dotyczą Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu.
 2. Wszystkie Zamówienia złożone przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 3. Umowy zawierane są w języku polskim.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.
 7. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. Sprzedawca informuje o możliwości rozstrzygania sporów przed stałymi polubownymi sądami konsumenckim działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 8. Przy zamówieniach w trybie B2B w wypadku kiedy Klientem jest podmiot gospodarczy lub osoba prowadząca działalność gospodarczą należy się stosować do regulaminu zamówień hurtowych dostępnym pod adresem internetowym: https://karmelkowo.com.pl/dane-firmy/. (Link do pobrania PDF)

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2019 roku.